12. Olağan Kongre Daveti


Açıklama: Sayın Üyemiz Odamızın 12. Olağan Kongresi 24-25 Eylül 2016 tarihlerinde yapılacaktır.
Kategori: Duyurular
Eklenme Tarihi: 23 A?ustos 2016
Geçerli Tarih: 10 A?ustos 2020, 14:41
Site: Giresun Veteriner Hekimleri Odası
URL: http://www.giresunvho.org.tr/haber_detay.asp?haberID=664


             Sayın Üyemiz ;

       6343 sayılı yasa gereğince Odamızın 12. Olağan Kongresi 24-25 Eylül 2016 tarihinde çoğunluk sağlanamazsa 01-02 Ekim 2016 tarihinde Cumartesi-Pazar günleri saat 13.00‘te aşağıdaki gündemle Hacı Hüseyin Mah. Fevzi paşa Cad. No:4 te bulunan Oda binamızın Konferans Salonunda yapılacaktır.

 

    Kongremize katılımınızı rica ederim.

 

 

          Yönetim Kurulu Adına                                     Derviş KARA

                      Veteriner Hekim

                  Giresun VHO  Başkanı

 

GÜNDEM :

 

1- Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3-Oda Başkanı'nın Açılış Konuşması

4- Divan Heyetinin Seçimi

5- Çalışma ve Mali Rapor ile Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve görüşülüp karara bağlanması

6- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun İbrası

7- Tahmini bütçenin görüşülmesi

8-Odada Çalışacak Personel Kadroları ile Ödenecek Ücret Miktarının Belirlenmesi, taşınır, taşınmaz mal alımı gibi konular.

9- Oda organlarına aday başvurularının kabulü 

10- Dilek ve temenniler

11- 25 Eylül 2016 tarihinde çoğunluk sağlanamazsa 02 Ekim 2016 Pazar günü saat 17’ye kadar  Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Delegelerinin seçimi

Not:   6343 sayılı Kanunun Madde 24 – (Değişik: 3/4/1984 - 2993/6 md.)  Oda umumi heyet toplantısına, odaya kayıtlı her üye yazı ile çağrılır. Çağrı mektubunun toplantı gününden en az on beş gün önce taahhütlü olarak postaya verilmiş veya üyeye tevdi edilmiş olması şarttır. Çağrı mektubunda, toplantının yeri, günü, saati ile gündemi ve ilk toplantıda çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati yazılır. Oda umumi heyetinin seçimle ilgili toplantısına oda üyelerinin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayanlar ile oy kullanmayanlar oda haysiyet divanınca cezalandırılırlar. (Genel Kurula katılamayan üyelerin mazeretlerini belgelendirerek bir hafta içinde Yönetim Kuruluna sunması gerekmektedir.)